Vedtægter NG&IF -2

Pitch Handball

Vedtægter
Nyborg Gymnastik & Idrætsforening (NG&|F)
§1
Foreningens navn er Nyborg Gymnastik & Idrætsforening. (NG&IF). Foreningen er stiftet 20. november 1894 og
har hjemsted i Nyborg. Det godkendes at foreningsnavnet kan bruges som Nyborg GIF.
§2
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel.
§3
Foreningens medlemmer er ved aktiviteter i foreningen, til enhver tid underkastet de love og reglementer, der er
gældende for de special forbund, hvoraf foreningen er medlem.
§4
Som aktive kan optages voksne og børn, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Ved optagelse skal
medlemmet udfylde indmeldelsesblanket med navn, adresse og fødselsdato.
§5
Repræsentantskabet består af bestyrelsesmedlemmerne fra samtlige de i § 6 nævnte afdelinger og udvalg.
Hovedbestyrelsen består af Hovedformanden samt en repræsentant for hver af de i § 6 nævnte afdelinger og
udvalg. Som udgangspunkt skal repræsentanten være formanden
§o
Foreningen kan efter godkendelse på det årlige repræsentantskabsmøde etablere afdelinger og udvalg i
henhold til§ 2.
For tiden er der 4 selvstændige afdelinger.
1. Gymnastik- og Atletikafdelingen
2. Fodboldafdelingen
3. Håndboldafdelingen
4. Bordtennisafdelingen
Nuværende udvalg:
1. Aktivitetsforeningen af 1989 (NG&IF koncertudvalg)
2. NG&IF’s venner
Afdelingerne råder selvstændigt over egne pengemidler og fører selvstændigt regnskab. Valg til nye afdelinger
skerihenhold§15.
§7
Foreningen tegnes, ved underskrift, af hovedformanden samt t hovedbestyrelsesmedlem, eller af den samlede
hovedbestyrelse. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede
hovedbestyrelse
§8
Hoved bestyrelsen fastsætter selv si n dagsorden.
§e
Vedtagelse i hovedbestyrelsen kræver, at over halvdelen af medlemmerne er til stede og at over halvdelen af
de fremmødte medlemmerne stemmer for. Der føres protokol over bestyrelsens vedtagelser.
§10
Foreningens (hovedbestyrelsens) regnskabsår er kalenderåret. Senest 14 dage før repræsentantskabsmødet,
skal driftsregnskab og status være revideret af revisorerne.
Repræsentantska bsm ødet
§11
Repræsentantskabet afholdes i marts måned og indkaldelse annonceres med 3 ugers varsel i dagspressen
og/eller foreningens og/eller afdelingernes hjemmeside og/eller direkte besked til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
mødet.
Kun de i § 5 nævnte medlemmer har stemmeret.
På repræsentantskabsmødet afgøres sager ved almindeligt flertal, dog kræves til ændring af paragraffer, som
ikke vedrører de enkelte afdelingers suverænitet dvs. §§ 1 -’14 inkl. samt §§ 24 og 25 at mindst 213 af de afgivne
stemmer afgives for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Adgang til repræsentantskabsmødet har alle medlemmer, dog uden stemmeret.
§12
På der ordinære repræsentantskabsmøde behandles følgende:
a) Valg af dirigent
b) Aflæggelse af årsberetning
c) Aflæggelse af det reviderede regnskab samt oversigt over foreningens samlede status.
d) Behandling af indkomne forslag
e) På lige årstal vælges hovedformanden. Valgperiode 2 år. Hovedformanden kan vælges uden for de
siddende bestyrelser.
f) På uiige årstal vælges 2 revisorer. Valgperiode2 år. De valgte revisorer er revisorer for afdelingerne
g) Eventuelt
h) Leve for NG&IF (NG&IF længe leve 3lange og 3 korte, afsluttende med NG&IF)
§13
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når flertallet i hovedbestyrelsen finder det nødvendigt eller
når en enig afdelingsbestyrelse fremsender motiveret ønske herom.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal i alle tilfælde afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget
og skal varsles i lighed med ordinært repræsentantskabsmøde.
Afdelingerne:
§14
De enkelte afdelinger fastsætter selv deres forretningsorden, hvoraf følgende skal fremgå:
1) Regler om valg:
a) Formand, 2 år, vælges i lige år
b) Kasserer,2 år, vælges i ulige år
c) Et ulige antal bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
2) Afdelingerne og udvalg skal senest en måned efter afholdelse af den årlige generalforsamling/årsmøde
fremsende deres reviderede årsregnskaber samt referat til orientering i hovedbestyrelsen.
3) Forretningsorden fastsættes i afdelinger og udvalg.
§15
Valgbarhed til afdelingernes bestyrelser sker ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt.
Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 16 år. En forælder eller værge til det barn der er under 16 år har
stemmeret (max. 1 stemme). Det kan kun ske mod forevisning af kvittering for betalt kontingent og for værger
mod forevisning af underskreven værgeerklæring.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
§16
1. På den årlige ordinære generalforsamling i afdelingerne behandles følgende:
a) Valg af dirigent
b) Valg af stemmetællere
c) Aflæggelse af årsberetning
d) Aflæggelse af det reviderede regnskab
e) Orientering om kommende års budget
f) Behandling af indkomne forslag
g) Valg af bestyrelse jfr. § 14
h) Eventuelt.
i) Leve for NG&IF (NG&IF længe leve 3 lange, 3 korte, NG&IF)
2. Alle valg gælder for 2 år, dog kun 1 år for suppleanter.
3. Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamling skal foretages i dagspressen og/eller afdelingens hjemmeside
og/eller direkte besked til medlemmerne. Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel.
4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afdelingsformanden i hænde senest 14
dage før mødet.
5. På afdelingsgeneralforsamlingen afgøres sager ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning kan efter ønske
foretages.
§17
‘1. Ekstraordinær generalforsamling i en afdeling afholdes når flertallet i bestyrelsen eller 20 % af afdelingens
stemmeberettigede medlemmer fremsender motiveret ønske herom.
2. Ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og
skal varsles, i lighed med ordinær generalforsamling.
§18
Vedtagelse i en afdelingsbestyrelse kræver, at over halvdelen stemmer herfor, og at der føres protokol over
beslutninger.
§1e
Afdelingens regnskabsår fastsættes på afdelingens generalforsamling, og senest 14 dage før
generalforsamlingen skal driftsregnskab og status være revideret af revisorerne.
§20
Afdelingen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Ved optagelse af
gæld dog af den samlede bestyrelse
§21
1. Indmeldelse og kontingent/gebyr fastsættes af de enkelte afdelinger.
2. Kontingentrestance til en afdeling betyder sletning i samtlige NG&IF’s afdelinger.
3. Den enkelte afdeling kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan
anke afgørelsen på den førstkommende afdelingsgeneralforsamling.
§22
1 . En afdeling kan kun udtræde af foreningen når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger i afdelingen, stemmer herfor.
2. I tilfælde af en afdelings eller udvalgs opløsning forvaltes eventuel formue af Hovedbestyrelsen.
Såfremt afdelingen genopstår indenfor 2 år fra endelig vedtagelse af opløsning kan formuen eller dele
af denne, tilbageføres til afdelingen.
§23
Rettigheder og pligter.
1′ Foreningens medlemmer, afdelingens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for
de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter ved dens respektive formue.
2- Foreningens medlemmer har ikke økonomisk forpligtelse over for foreningen, udover
Indmeldelsesgebyr og kontingent forpligtigelser.
3′ Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§24
Opløsning
1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære
repræsentantskabsmøder, stemmer herfor.
2. I tilfælde af foreningens opløsning administreres eventuelle aktiver af Nyborg Kommune.
3. Foreningens faner og præmier deponeres i Danmarks Idrætsforbund (DIF)
Vedtaget på Repræsentantskabsmøde den 20. august.2020

Bilag:
Forretningsorden for hoved bestyrelsen
Proportioner for æresmed lemmer
Proportioner for hædersmedlemmer
Statutter for “Årets NG&IF’er”
Statutter for “Årets Leder”

Forretningsorden for Hovedbestyrelsen :
Hovedbestyrelsen består af hovedformand og de til enhver tid valgte formænd eller disses stedfortrædere fra
afdelinger og udvalg jvf. § 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
Hovedformanden vælges i lige år og valget gælder for 2 år.
Hovedformanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov eller efter ønske fra et bestyrelsesmedlem.
Endvidere indkalder formanden til repræsentantskabsmøde.
Hovedformanden varetager hovedbestyrelsens kontakt til det offentlige. Formanden varetager
hovedbestyrelsens kontakt til pressen.
Hovedformanden eller en af denne fra bestyrelsens midte udpeget stedfortræder, repræsenterer hele NGIF ved
alle arrangementer, hvor NG&IF bør være til stede, såsom jubilæer, fødselsdage, prisuddelinger og ved
udnævnelse af æresmedlemmer, årets leder, årets NG&IF’ er og ved begravelser.
Afdelingerne skal holde formanden orienteret om særlige forhold i de enkelte afdelinger, som formanden bør
deltage i. Hovedbestyrelsen er et mødeforum for indbyrdes udveksling af erfaringer og ideer.
Hovedbestyrelsen skal påse og påtale, hvis afdelingerne ikke arbejder i og efter NG&IF’s formå|.
Hovedbestyrelsen skal tage beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer og hædersmedlemmer, såfremt der
fremkommer forslag herom.
Hovedbestyrelsen skal afholde foreningens jubilæer med 125, 150, 175 og 200 år osv.
Hovedbestyrelsen har bestemt, at afdelingernes dragter og spilletøj som udgangspunkt er hvid trøje og blå
bukser.
Afdelingerne kan selv afgøre, hvad de vil synliggøre sig med udenfor |okalområdet, dog skal N-mærket
forefindes på dragter og spilletøj.

Proportioner for tildeling af NG&IF’s ærestegn (Højeste udmærkelse)
§1
NG&IF’s hovedbestyrelse kan uddele ærestegn i form af foreningens emblem i guld med egeløv.
§2
Ærestegnet, der er NG&IF ‘s højeste udmærkelse, kan tildeles personer, som gennem et årelangt, uegennyttigt
og fortjenstfuldt arbejde indenfor NG&IF har ydet en stor indsats for foreningen.
§3
Emblemet tildeles på foreningens stiftelsesdag den 20. november men kan dog, hvor forholdene taler derfor,
tildeles på andre tidspunkter, eksempelvis på foreningens repræsentantskabsmøde.
§4
Beslutningen om tildeling af et af NG&IF’s ærestegn træffes af foreningens hovedbestyrelse. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§5
Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en fyldig oversigt over varighed af det pågældende medlems virke
for NG&IF.
Indstilling om tildeling at et ærestegn kan afgives af ethvert medlem af NG&IF, men må ske gennem de enkelte
afdelingers bestyrelse.
§6
Indehavere at NG&IF’s ærestegn har for livstid ret til gratis adgang med ledsager til alle kampe og stævner,
som arrangeres af NG&IF.

Proportioner for tildeling af NG&IF’s hædersemblem
§1
NG&IF’s hovedbestyrelse kan uddele hæderstegn i form af foreningens emblem i guld.
§2
Hædersemblemet er en anerkendelse, som foreningen tildeler medlemmer, som i deres virke i eller udenfor
foreningen har gjort sig fortjent til denne anerkendelse.
§3
Emblemet tildeles på foreningens stiftelsesdag den 20. november,
Tildelingen kan dog, hvor forholdene taler derfor, ske på andre tidspunkter
§4
Beslutningen om tildeling af et af NG&IF’s hæderstegn træffes af foreningens hovedbestyrelse.
§5
Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en fyldig oversigt over varighed af det pågældende medlems virke
for NG&IF.
Indstilling om tildeling af et hæderstegn kan afgives af ethvert medlem af NG&IF, men må ske gennem de
enkelte afdelingers bestyrelser.

Statutter for tildeling af “Årets NG&IF’er”
§1
Hvert år i december måned udpeges “Årets NG&IF’er”
§2
Formålet med kåringen er at hædre og belønne et aktivt medlem eller et hold, der har ydet en sportslig indsats
for NG&IF i årets løb.
§3
De sportslige aktive afdelinger kan indsende kandidater til titlen “Årets NG&IF er”. Skriftlig indstillingen skal
senest i december måned fremsendes til hovedafdelingen.
De respektive afdelinger finder frem til en kandidat og afleverer forslag herom til hovedbestyrelsen, der
foretager den endelige udvælgelse.
På det årlige repræsentantskabsmøde i marts måned kåres “Årets NG&IF’er”. Kåringen kan dog, hvor
forholdene taler derfor, ske på andre tidspunkter.
Såfremt Hovedbestyrelsen ikke mener at nogen er berettiget til titlen “Årets NG&IF er”, kan titlen udelades for
det pågældende år.
§4
Der uddeles et diplom og en personlig gave.
Statutter for tildeling af prisen “Årets Leder”:
§1
På det årlige repræsentantskabsmøde i marts måned uddeles Årets Lederpris. Kåringen kan dog, hvor
forholdene taler derfor, ske på andre tidspunkter.
§2
Som kandidater kan indstilles ledere (trænere) der i årets løb eller igennem en årrække har ydet en særlig
bemærkelsesværdig indsats.
De respektive afdelinger finder frem til en kandidat og afleverer forslag herom til hovedbestyrelsen, der
foretager den endelige udvælgelse.
Såfremt Hovedbestyrelsen ikke mener, at nogen er berettiget til titlen “Årets Leder” kan titlen udelades for det
pågældende år.
§3
Pokalen, der uddeles hvert år, er en vandrepokal. Ved uddelingen medfølger en personlig erindringsgave til
ejendom.

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen