Bestyrelsen

Pitch Handball

Nyborg GIFs bestyrelse

Kontakt os - find bestyrelsesmedlem

Carsten Madsen

Formand

Medlem Eliteudvalget SUS Nyborg

20737997

carsten.madsen@nyborg-gif.dk
Ngif Logo 200x200
Mia Skov Jensen

Kasserer

25573604

miaskovjensen@nyborg-gif.dk
Ngif Logo 200x200
Kim Kroun Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Formand Ungdomsudvalget, kontakt SUS Nyborg samarbejdet ungdom

61898888

van-kimmer@Hotmail.com
Ngif Logo 200x200
Sanne Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Medlem Børneudvalget

21 86 01 94

sannesimonsen1@gmail.com
Ngif Logo 200x200
Jacob Grønnegaard Kampmann

Bestyrelsesmedlem

Formand Seniorudvalget

28257246

jacob.kampmann@gmail.com
Ngif Logo 200x200
Anja Johansson

Bestyrelsesmedlem

Medlem Børneudvalget

25679522

anjaleisejohanson@gmail.com
Ngif Logo 200x200
Jonas Rohde Mortensen

Bestyrelsesmedlem

Medlem Ungdomsudvalget

25608839

jonas.rohde99@live.dk
Ngif Logo 200x200
Frederik Koch Hansen

Suppleant

Medlem Seniorudvalget

42345252

frede-koch@hotmail.com
Ngif Logo 200x200
Susanne Wilsleff-Milling

Suppleant

Medlem Børneudvalget

23660279

susannewilsleffmilling@gmail.com
Ngif Logo 200x200